Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je jedna od 2 mogućnosti razvoda braka, prema propisima republike Srbije. Osim sporazumnog razvoda, postoji i mogućnost iniciranja razvoda braka tužbom, kada ne može da se postigne dogovor oko detalja razvoda.

Sporazumni razvod braka je uglavnom poželjnija forma razvoda braka u onim situacijama gde su supružnici očuvali međusobnu komunikaciju i koji su poseduju spremnost da sva pitanja reše na sporazuman način.

Ovo je uglavnom brži i jednostavniji postupak za razvod braka, kojim se faza posredovanja, pokušaj mirenja i pokušaj sporazumnog okončanja spora- nagodba, zaobilaze.

 

Oko čega treba postići sporazum?

 

Pitanja od značaja za sporazumni razvod braka su suštinska pitanja koja se odnose na vršenja roditeljskog prava sa jedne strane, ukoliko su u toku braka rođena deca, i sa druge strane pitanja koja se tiču deobe zajedničke imovine, ukoliko su supružnici u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu.

Ukoliko tokom braka nisu rođena deca ili nije stečena imovina, sporazum se odnosi samo na to da su oba supružnika saglasna sa tim da se brak razvede.

 

Kako izgleda sporazum o vršenju roditeljskog prava?

 

Ukoliko su u braku rođena deca koja su u momentu razvoda maloletna, obaveza supružnika jeste da zaključe pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava. U tom sporazumu roditelji će sporazumno da li će vršenje roditeljskog prava biti samostalnog i biti povereno jednom roditelju ili će se odlučiti za zajedničko vršenje roditeljskog prava.

Neizostavni deo je mesto života deteta, kao i model viđanja deteta sa drugim roditeljem.

Kada je samostalno vršenje odabrano kao model, davanje izdržavanja (alimentacije) je neophodno.

 

Da li sud mora da se složi sa dogovorom roditelja oko vršenja roditeljskog prava?

 

Ne mora nužno. Obaveza suda je da utvrdi šta je najbolji interes deteta. Ukoliko sud smatra da je sporazum suprotan najboljem interesu deteta, on ga neće uvažiti. Sud će u toj situaciji ostaviti roditeljima mogućnost da urede ovo pitanje u skladu sa najboljim interesima deteta, a ako te ne učine, brak se neće sporazumno razvesti.

 

Da li sud može da menja sporazum o imovinskim odnosima?

 

Ne, u to sud neće zalaziti, polazeći od pretpostavke da je isti zaključen sporazumno.

 

Da li supružnici mogu da angažuju advokate u postupku po sporazumnom razvodu braka?

 

Da, advokat može da zastupa stranku u ovom postupku, a punomoćje treba da bude pisano i notarski overeno.

Ono što je važno jeste da prema Porodičnom zakonu u postupku supružnike ne može zastupati isti punomoćnik.

 

Kako će glasiti presuda?

 

Presudom će se brak razvesti, a sporazum o vršenju roditeljskog prava će se uneti u izreku presude o razvodu braka. Osim toga, u izreku presude o razvodu braka unosi se i sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine.

 

Sva dodatna pitanja moguće je uputiti advokatu za porodično pravo putem naše kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar