Follow us
  >  Vesti   >  Svetski dan prava deteta- 20.11.2022.
prava deteta

Svetski dan prava deteta- 20.11.2022.

Svetski dan prava deteta

Svetski dan prava deteta je poseban i važan dan i obeležava se u celom svetu 20. novembra. služi čime se skreće pažnja na posebna prava i potrebe dece. Mi u advokatskoj kancelariji Momčilović posebnu pažnju posvećujemo pravima deteta i zastupanju ove posebne grupe najmlađih klijenata, a ovaj tekst posvećujemo kratkom osvrtu na prava deteta.

 

Zašto postoji Međunarodni dan prava deteta?

 

Deca imaju prava. Mnogi od nas to znaju, ali se neki i dalje oglušuju na to. Svetski dan prava deteta služi da skrene pažnju na prava i posebne potrebe devojčica i dečaka širom sveta. Zbog toga se međunarodni dan deteta obeležava u mnogim zemljama, pa i u Srbiji.

 

Dete kao pravni subjekt

 

Politička građanska prava i socijalna ljudska prava su po prvi put spojena u međunarodnom aktu- Konvenciji UN o pravima deteta. Pored toga, konvencija je zasnovana na novom shvatanju detinjstva: deca imaju pravo da budu shvaćena ozbiljno i da budu poštovana. Stoga je dužnost države i društva da stvaraju uslove za život dece i mladih koji garantuju njihova prava. Konvencija o pravima deteta usvojena je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 44/25 od 20. novembra 1989. godine, ratifikovana je od strane Srbije i predstavlja deo našeg pravnog sistema, što je slučaj sa još 197 drugih država sveta.

 

Porodični zakon Republike Srbije

 

U Porodičnom zakonu naše zemlje su sveobuhvatno normativno uređena prava deteta u članovima od 59 do 66, kao i poseban parnični postupak koji pruža procesne garancije da se ta prava mogu ostvarivati (čl. 261-273.). To podrazumeva u najkraćim crtama sledeće:

 • dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih (član 60. stav 1.);
 • dete ima pravo da održava lične odnose ne samo sa roditeljem sa kojim ne živi, nego i sa drugim srodnicima i licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost (član 61. stav 5.);
 • dete koje je sposobno da formira svoje mišljenje ima pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja (član 65. stav 1);
 • sud je dužan da se stara da dete blagovremeno dobije sva obaveštenja koja su mu potrebna (član 65. stav 2);
 • sud je takodje dužan da detetu dozvoli da iznese svoje mišljenje i da mišljenju deteta posveti dužnu pažnju u skladu sa godinama i zrelošću deteta (član 266. st.3.).
 • ako sud proceni da u sporu za zaštitu prava deteta ili u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava dete kao stranka nije zastupano na odgovarajući način, dužan je da detetu postavi privremenog zastupnika (član 266. st.2).

 

Posebna „poslovna sposobnost“ deteta

 

Dete može da obavlja neke pravne poslove i bez saglasnoti ili dozvole roditelja i ta prava čine njegovu poslovnu sposobnost.

Tako Zakon maloletnom detetu garantuje sledeće:

 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo (član 59. stav 3),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da odluči sa kojim će od roditelja živeti (član 60. stav 4.),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da odluči na koji način će održavati lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi (član 61. stav 4.),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da može dati pristanak za preduzimanje medicinskog zahvata (član 62. stav 2),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da odluči koju će srednju školu pohađati (član 63. stav 2.)
 • pravo deteta koje je navršilo 10. godinu života da se samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove obrati sudu ili organu uprave i zatraži pomoć u ostvarivanju svog prava na slobodno izražavanje mišljenja (član 65.);
 • pravo deteta koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove zatraži od organa starateljstva da mu postavi kolizijskog staratelja (član 265. stav 2),
 • pravo deteta koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove zatraži od suda mu postavi privremenog zastupnika, u slučaju postojanja suprotnih interesa između njega i njegovog zakonskog zastupnika (član 265. stav 3.) i dr.

 

U duhu dana prava deteta, naša kancelarija će u narednom periodu objaviti niz korisnih tekstova u vezi sa pravima deteta koja su najčešće predmet sudskog postupka i predmet odluka u praksi.

 

Za sva pitanja u vezi sa pravima deteta naš specijalizovali tim stojim na raspolaganju putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar