Follow us
  >    >  јануар

Izvršenje e-faktura Još pre oko godinu dana usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju (dalje: „Zakon“), ali je primena određenih odredaba Zakona počela od 1. januara 2023. godine.   Od prvog dana ove godine počela je zakonska obaveza za PDV obveznike koja se odnosi na izdavanje elektronskih faktura u svim međusobnim transakcijama sa drugim PDV obveznicima

Klauzula zabrane konkurencije Klauzula zabrane konkurencije kao deo ugovora o radu je često postavljena tema u našoj kancelariji kako od strane kompanija u ulozi poslodavca, ali ništa ređe ni od zaposlenih. Iz tog razloga smo u narednim redovima izdvojili osnovne informacije o ugovaranju zabrane konkurencije od strane poslodavca, ali svakako stojimo

Ulazak u Srbiju – vizni i bezvizni režim Kao mogućnost ulaska na teritoriju Republike Srbije potrebno je razlikovati dva načina: bezvizni i vizni režim. Bezvizni, kao što sama reč kaže, podrazumeva da stranac ulazi u Republiku Srbiju bez posebnog odobrenja nadležnih organa Republike Srbije. Ovakva privilegija predviđena je za zemlje potpisnice

Eksproprijacija Eksproprijacija je zakonom uređen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu. Postupak eksproprijacije je u Srbiji uređen Zakonom o eksproprijaciji. Pravo na imovinu reguliše i Ustav RS kao i Evropska kovencija o ljudskim pravima, kojima se garantuje svakom pravnom ili fizičkom licu mirno i nesmetano uživanje imovine. Ovi zakoni u

od 01. januara 2023. Prelazak u novu kalendarsku godinu zakonodavac često koristi kao priliku za početak primene novih propisa. Ni ove godine situacija nije ništa drugačija, pa je pravni tim advokatske kancelarije Momčilović izdvojio najvažnije izmene propisa koje počinju sa primenom od 01. januara 2023. godine.   Počinje puna primena e-faktura